Copyright © Södra Bilsportförbundet. All rights reserved 2018
Om cookies

Artiklar

Styrelseprotokoll 2012:01 2012-02-03
Protokoll Södra BF 2011.1 fört vid möte med styrelsen för Södra BF Måndag 2012-01-16 kl 18.00 i Hässleholm

Närvarande:

Claes-Göran Elofsson, Jens Claëson, Camilla Möller, Janne Rydh, 
Magnus Rugsveen, Tina Buhre, , Lars Mattsson, Anders Åberg, Pia Nilsson, Karl-Johan Andersson, Lennart Lilja, Lennart Nilsson

Förhinder:

Bengt-G Grenander, Monica Möller

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden Claes hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justering av protokoll

Protokoll 2011.12 justerades och lades till handlingarna.

§ 3 Ekonomisk rapport

Camilla redogjorde för ett preliminärt bokslutresultat för verksamhetsåret 2011.
Diskuterade försenade betalning av tävlingstillstånd från klubbarna.
Tillståndsavgiften ska vara betald före tävlingsdagen. Kvitto på tillståndsavgiften ska kontrolleras av tävlingens domare och avgiften ska vara synlig på Södra BF’s konto 
senast 5 arbetsdagar efter tävling.
Beslutade att köpa in en ny kopieringsmaskin till Lennart Nilsson.

§ 4 Konferens Syd 2012

Lars Mattsson informerade om problem med boendet på Åhus Strand, men det har löst sig.
360 anmälda på lördag inkl pristagare och varav 200 är konferensdeltagare.
Diskuterade att det är få deltagare anmälda till Rallycross.
Info om vilka föredragshållare som kommer.

§ 5 Valberedningen

Inte många klubbar har svarat på valberedningens brev.
Återigen får vi fundera på vilken väg vi ska ta för att nå ut till klubbarnas styrelser. Även om klubben inte har några namnförslag så vill valberedningen ha den informationen.
Valberedningen letar efter 2 ungdomar att följa med på Förbundsårsmötet i april.

§ 6 Tävlingsrapporter

Lennart Nilsson meddelar att 30 tävlingsrapporter saknas från 2011-års tävlingar, 
av totalt ca 130 tillstånd. 
Styrelsen beslutade att tillstånd för tävlingar 2012 inte lämnas till arrangör som inte lämnat sin tävlingsrapport för fjolårets tävlingar och ev. kan även en straffavgift utdömas.
Styrelsen ska få en rapport från Lennart Nilsson vilka klubbar som inte lämnat rapport.
Lennart Lilja reviderar tillståndsavgiftslistan och mailar till Tina, som distribuerar.

§ 7 Skrivelser

 • A-licensansökan Tekniker, Lars Jacobsen Ystad MK, vilken beviljades
 • Blekinge IF – Verksamhetsbidrag
 • Hyllinge MS – Motion till årsmötet ang. införande av ny typ av VIP-licens.
 • Styrelsen beslutade att bifalla motionen.
 • Trelleborgs MK – Motion till årsmötet ang. underskrift på anmälningsblankett.
 • Styrelsen vill ha kompletterande info. Tina handlägger.
 • Grangärde RRC – info om rally
 • Hallands IF SISU – kallelse årsstämma 31 mars. Södra BF ska inte representera.
 • Tomelilla MK – inbjudan till 50-års jubileumsfest. Södra BF representerar.
 • Ring Knutstorp AB – avtal ang. Racingskolan. Magnus ansvarar och förhandlar med banbolaget.
 • Hässleholms MK – ansökan om att arrangera Södra BF´s årsmöte 2013.
 • Ansökan beviljades. Tina svarar.

§ 8 Utmärkelser

Årets utmärkelser är utsedda och klara.

§ 9 Framkommande

 • Diskuterade adjungerad ungdom i styrelsen. Claes presenterade ett namnförslag.
 • Claes rapporterade från distriktsordförandemöte (telefon).
 • Diskuterade proposition till SBF´s förbundsårsmöte. Beslutar att ha ett möte på söndag kl 13.00 på Konferens Syd.
 • Offert på alkomätare. Magnus jobbar vidare.
 • Diskuterade att vi ska bli bättre på uppföljning av beslut. Förslag att ha en punkt varje möte för detta, även att ha en ”ärendebank”. Janne handhar.
 • Beslutade agenda för Uppstartsmötet. Tina skickar kallelse till vita listan.

 

§ 10 Nästa möte

Nästa styrelsemöte den 20 februari kl 18.00 i Hässleholm.

§ 11 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Tina Buhre

Justeras: Claes-Göran Elofsson